รีวิว Schindler’s List ผู้สร้าง Steven Spielberg

รีวิว Schindler’s List ผู้สร้าง Steven Spielberg

วันที่มองเห็น : 4 มีนาคม 2537ระยะเวลา: 195 นาที พิมพ์: ชีวประวัติ , ละคร , ประวัติศาสตร์

ผู้อำนวยการ: สตีเวน สปีลเบิร์ก ผู้เขียนบท: สตีเวน ไซเลียน , โธมัส เคนีลลีการทำ: 2536 – สหรัฐอเมริกา

ในนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง Oskar Schindler ผู้กล้าได้กล้าเสียชาวเยอรมันได้ก่อตั้งโรงงาน

ที่ผลิตภาชนะโลหะสำหรับกองทัพ และจัดหาเงินทุนและกำลังคนสำหรับธุรกิจนี้ผ่านทางชาวยิว ชินด์เลอร์ไม่

สามารถแยกแยะการกดขี่ของชาวยิวได้ในอนาคต ชินด์เลอร์จึงจัดทำรายการยาวเพื่อช่วยพวกเขา